HART VAN ONTSPANNING

COLOFON

De officiële website van de Resort Land & Zee is www.landenzee.nl. Resort Land & Zee doet er alles aan deze website actueel te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Hebt u vragen of opmerkingen over de website? Dan kunt u die indienen met het contactformulier. Wij trachten uw vraag of reactie binnen 1 werkdag te beantwoorden.
 

 

TOEGANKELIJKHEID


Resort Land & Zee wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Resort Land & Zee streeft er naar zo gebruikersvriendelijk mogelijk te zijn. Op verschillende niveau’s wordt daarop gewerkt in de digitale communicatie: is informatie makkelijk vindbaar, komt de informatie overeen met gebruikersverwachtingen van de site, is de vormgeving ondersteunend aan de communicatie en is het platform gebruikersvriendelijk. Een ander belangrijk onderdeel hiervan zijn de webrichtlijnen.

 

WEBSITE


Resort Land & Zee heeft een website op basis van MotoCMS. Dit is een commerciele oplossing. De website is door Resort Land & Zee lokaal op functionaliteit aangevuld om de digitale dienstverlening op de website te optimaliseren.

 

VORMGEVING


De vormgeving van deze website is tot stand gekomen in samenwerking met 247networksupport.online, Managed IT Services.

DISCLAIMER

ACTUELE EN CORRECTIE INFORMATIE


Resort Land & Zee streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. Resort Land & Zee aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.


Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? We stellen het op prijs als u ons dat laat weten door het indienen van het Feedbackformulier.PRIVACY


Lees hier onze privacyverklaring.E-MAIL PROTOCOLBereikbaarheid

Berichten verzonden via het boekingsysteem en de algemene e-mailadressen Resort Land & Zee (info@landenzee.nl) behandelen wij als poststuk.

E-mail gericht aan persoonlijke e-mailadressen van medewerkers van de Resort Land & Zee (bv. <persoonlijke naam/medewerker>@landenzee.nl) worden niet als officieel poststuk behandeld. De reden daarvoor is dat dan niet is voorzien in procedurele waarborging dat uw boeking of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld.


Afhandeling
Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, procedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 1 week. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval krijgt u een ontvangstbevestiging met een nieuwe termijn waarbinnen wij uw vraag beantwoorden.


Archivering
E-mail aan de algemene e-mailadressen van Resort Land & Zee wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.COOKIES


Op deze websites worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar de informatie over cookies op de website van Rijksoverheid.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN


Op veel plaatsen maken we verwijzingen naar externe websites. Resort Land & Zee is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.


ANALYTICS


Deze website maakt gebruik van Google Analytics en SiteImprove, dit zijn webanalyse-services. Het doel van deze dienst is dat Resort Land & Zee een beeld krijgt van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij delen van de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.


COPYRIGHT


Alle materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn van Resort Land & Zee. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Voor informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met Resort Land & Zee.

Hoe gaat Resort Land & Zee om met uw persoonsgegevens?

PRIVACYVERKLARING


PERSOONGEGEVENS VERWERKEN

 

Resort Land & Zee verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken. Resort Land & Zee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook om gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens, zoals religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen, ras/etnische afkomst, politieke opvattingen of medische gegevens of uw BSN. 

 

VERWERKINGSDOELEN/RECHTMATIGE GRONDSLAG

 

Resort Land & Zee verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor de daarvoor bestemde doelen en gebruikt persoonsgegevens alleen gebaseerd op een wettelijke grondslag.

 

Dat zijn:

 

- Ondubbelzinnige toestemming van u als betrokkene

- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

- Noodzakelijk voor de nakoming van een (wettelijke-) plicht

- Noodzakelijk voor de bescherming van een vitaal belang

- Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen openbaar belang of uitoefening van openbaar gezag.

 

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Resort Land & Zee uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken beperken we zoveel mogelijk de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer.

 

DELEN MET DERDEN

 

Resort Land & Zee verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij.
Dat doen we voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Daarin maken we afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

 

BEVEILIGING

 

Resort Land & Zee neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Niet iedere medewerker mag uw persoonsgegevens inzien of gebruiken en al helemaal niet doorgeven aan derden.
Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het werk en die daartoe bevoegd zijn. Gegevensbescherming binnen de organisatie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.   

Bewaren van persoonsgegevens

Resort Land & Zee bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Resort Land & Zee houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigt daarna uw gegevens. 

 

UW PRIVACY WAARBORGEN

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten, dat zijn:

 

- Recht van inzage (artikel 15 AVG);
- Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
- Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG);
- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
- Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG);
- Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG);
- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG).  

 

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, verwijderen, beperken of over te dragen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u contact opnemen.

 

PERSOONSGEGEVENS OP DE WEBSITE

 

Resort Land & Zee gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek.


Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Resort Land & Zee hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy ook bij een bezoek aan de website website en het online boekingsplatform. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website is afhankelijk van uw gebruik van de website.


Resort Land & Zee verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen actief gebruik te maken van de website. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch, per post, of per mail) te reageren.


COOKIES

 

Resort Land & Zee gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

AANVULLENDE INFORMATIE

 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Resort Land & Zee omgaan kunt u vinden in ons Algemeen Privacybeleid. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Mocht u er desondanks bij een geschil niet tevreden zijn dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

 

WIJZIGING PRIVACYRECHT

 

Deze privacyverklaring kan Resort Land & Zee te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Resort Land & Zee, www.landenzee.nl, zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.